Spracovanie miezd a personalistiky

Mzdy a personalistika

Každý subjekt, ktorý má jedného alebo viac zamestnancov, má povinnosť viesť mzdové účtovníctvo a personálnu agendu. Jedná sa pritom o oblasť, ktorej sa týka pomerne rozsiahla a často sa meniaca legislatíva a v súvislosti s ktorou vyplýva subjektu povinnosť voči viacerým úradom a orgánom štátnej správy. Tá si vyžaduje pravidelnú aktualizáciu znalostí a kvalifikovaný dohľad nad agendou. Ľudský kapitál je pritom často najdôležitejším elementom podniku a starostlivosť o mzdy a personalistiku si teda vyžaduje mimoriadnu pozornosť.

My vám preto ponúkame kompletné spracovanie miezd a personalistiky v súlade s aktuálnou legislatívou od prihlasovania zamestnancov až po úhrady platobných prostriedkov a vypracovanie reportov.

Postup pri spracovaní miezd a personalistiky

 • v stanovenom termíne si vyzdvihneme, prípadne nám doručíte všetky potrebné podklady
 • zhromaždené podklady spracujeme a všetky vyhotovené výstupy vám dodáme v elektronickej alebo papierovej forme
 • výkazy následne v zákonom stanovenej lehote zašleme na daňový úrad a do poisťovní
 • na konci účtovného obdobia vypracujeme ročné zúčtovanie dane z príjmu

So všetkými inštitúciami komunikujeme elektronicky a všetky výkazy odosielame rovnako v elektronickej podobe.

Pri prijatí nového zamestnanca zhotovíme pracovnú zmluvu a prihlásime ho do poisťovní, podobne pri ukončení pracovného pomeru vypracujeme všetky potrebné podklady a pracovníka z poisťovní odhlásime.

Od vás teda potrebujeme iba príslušné informácie a podklady, všetko ostatné vykonáme z vás!

Služby poskytované v oblasti miezd a personalistiky

 • vedenie evidencie zamestnancov
 • vystavovanie pracovných zmlúv
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • kompletné spracovanie miezd, výplatných pások, výplatných listín, mzdovej rekapitulácie na základe podkladov klienta
 • vypracovanie a doručenie výkazov do poisťovní a prehľadov na daňový úrad
 • vystavovanie potvrdení podľa požiadaviek zamestnanca
 • vypracovanie zápočtových listov a potvrdení o zdaniteľnej mzde
 • vedenie mzdových a evidenčných listov
 • podklady pre tvorbu sociálneho fondu
 • podklady pre tvorenie rezervy na nevyčerpanú dovolenku v bežnom roku
 • príprava prevodných príkazov na vyplatenie miezd a odvodov
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • povinné či dohodnuté zrážky zo mzdy z titulu exekúcie a podobne
 • spracovanie štatistických výkazov a reportov
 • rôzne dohody na požiadanie klienta (napr. dohoda o hmotnej zodpovednosti a pod.)
 • distribúcia výplatných pások do rúk zamestnancov
 • ostatné administratívne úkony spojené so vznikom, ukončením a zmenami pracovného pomeru

Mzdy a personalistiku môžete mať spracované bez starostí už za 8 eur za zamestnanca.

Mám záujem o službuMám záujem o službu