Vedenie podvojného účtovníctva

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je povinné pre podnikateľské subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Túto slúžbu poskytujeme nielen právnickým osobám, ktoré majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo zo zákona, ale aj osobám fyzickým, ktoré sa ho kvôli prehľadnosti rozhodli uprednostniť pred jednoduchým účtovníctvom.

Naše služby sú podoprené zmluvou, ktorá upravuje všetky podmienky vzájomnej spolupráce vrátane stanovených termínov. Všetky účtovné služby sú teda poskytované v zákonom stanovenej lehote.

Účtovníctvo vedieme v ekonomickom informačnom systéme Pohoda. Na základe dohody je však možné viesť účtovníctvo aj vo vašom ekonomickom systéme priamo vo vašich priestoroch, alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu. Rovnako klientom poskytujeme možnosť nechať si faktúry vystavovať prostredníctvom nás.

Postup pri spracovaní podvojného účtovníctva

 • v stanovenom termíne si vyzdvihneme, prípadne nám doručíte do nášho sídla v Bratislave všetky potrebné podklady
 • zhromaždené podklady skontrolujeme, zoradíme ich a zaúčtujeme
 • všetky požadované výstupy vám následne dodáme v elektronickej alebo papierovej forme
 • pre platcov DPH v stanovených intervaloch vypracujeme daňové priznanie k DPH
 • na konci účtovného obdobia vypracujeme daňové priznanie k dani z príjmov vrátane všetkých príloh

So všetkými inštitúciami komunikujeme elektronicky a všetky výkazy odosielame rovnako v elektronickej podobe. Klientov zároveň zastupujeme pred úradmi a každému navyše poskytujeme bežné účtovné poradenstvo v rámci účtovných služieb.

Služby poskytované v oblasti podvojného účtovníctva

 • kontrola správnosti, spracovanie a zaúčtovanie predložených prvotných účtovných dokladov
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • spracovanie bankových výpisov a interných dokladov
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • evidencia zásob
 • vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
 • sledovanie stavu pohľadávok, záväzkov a platobnej disciplíny odberateľov
 • spracovanie štatistických výkazov
 • reporting pre potreby vedenia spoločnosti
 • vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu výkaz pre DPH
 • inventarizácia účtov
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • vypracovanie súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej uzávierke
 • zverejnenie závierky v zbierke listín
 • príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a včasné odoslanie daňových priznaní a ostatných písomností na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote

V rámci vedenia podvojného účtovníctva ponúkame klientom možnosť viesť účtovníctvo online.

Podvojné účtovníctvo vám spracujeme už od 100 eur.

Mám záujem o službuMám záujem o službu